Mynd i'r cynnwys

Bwletin Cyfleoedd Mehefin 2023

Cymru Gyfan:

Elusen Aloud
The Institute of Arts & Ideas
Rhwydwaith Iechyd a Llesiant Celfyddydau Cymru

Gogledd Cymru:

Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen
Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru
Canolfan Grefft Rhuthun
studioMADE
Theatr Clwyd

 Canolbarth Cymru:

Gŵyl Gomedi y Mynyddoedd Duon

De Cymru:

Anthem
Capital
Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro
Trac Cymru
Truth Department
Canolfan Mileniwm Cymru

Mae Elusen Aloud yn newid bywydau pobl ifanc ledled Cymru gan ddefnyddio pŵer canu grŵp.

Mae Corws Only Kids Aloud yn gôr Cymru gyfan o 80 o blant oed ysgol gynradd. Mae’n rhedeg yn flynyddol gan ddefnyddio model preswyl. Heb unrhyw gôr plant cenedlaethol yng Nghymru, mae Corws OKA yn rhoi cyfle i gantorion ifanc uchelgeisiol ddisgleirio.
Mae hwn yn gyfle prin a chyffrous i fudiad dderbyn nawdd ecsgliwsif neu ar y cyd i gôr OKA. 
Amserlen y nawdd hwn yw Medi 2023 – Rhagfyr 2024. Mae gan Aloud ddiddordeb mewn perthynas hirdymor gyda phartner – nid ymrwymiad ariannol yn unig.

I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys y pecyn buddion a’r pris, cliciwch yma.

Mae gan The Institute of Art and Ideas genhadaeth i drawsnewid tirwedd ddeallusol y DU. Mae’n creu gofodau lle gall syniadau gwreiddiol a heriol ffynnu drwy ddod â meddylwyr blaenllaw’r byd ynghyd i gymryd rhan yn ei ddadleuon a’i sgyrsiau rhyngddisgyblaethol.

Mae partneriaeth gyda The Institute of Art and Ideas yn cynnig cyfleoedd heb eu hail i arddangos eich brand a’ch arweinyddiaeth meddwl i’n cynulleidfaoedd hynod ymroddedig, tra’n creu cysylltiadau newydd mewn digwyddiadau rhwydweithio gydag arweinwyr diwydiant, deallusion cyhoeddus, gwleidyddion a newyddiadurwyr. Cynhelir ei gŵyl ddwywaith y flwyddyn. Bydd yr ŵyl HowTheLightGetsIn – a gynhelir ddwywaith y flwyddyn – yn digwydd yn y Gelli ym mis Mai ac yn Llundain ym mis Medi, gan gynnig lleoliad ffisegol i ymgysylltu â’i siaradwyr ac aelodau’r gynulleidfa.

Mae partneriaethau yn bosibl ar gyfer 2023 a thu hwnt.

I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys y pecyn buddion a’r pris, cliciwch yma.

 

RILCC yw’r sefydliad cymorth sector cenedlaethol ar gyfer y celfyddydau ac iechyd gyda dros 700 o aelodau proffesiynol ym maes y celfyddydau ac iechyd.

Cyfle i fod yn unig noddwr cynhadledd gyntaf celfyddydau ac anghydraddoldebau iechyd meddwl Cymru yn Sefydliad Lysaght, Casnewydd ar 4 Hydref 2023, mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

Ymhlith y prif siaradwyr mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Lles, yr Arglwydd Howarth o Gasnewydd a seren Strictly Come Dancing, Amy Dowden. Bydd hyd at 150 o weithwyr proffesiynol y celfyddydau ac iechyd yn dod at ei gilydd i gysylltu, rhannu, ysbrydoli a dylanwadu dros ddiwrnod cyfan, gan archwilio atebion creadigol i heriau iechyd meddwl yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys y pecyn buddion a’r pris, cliciwch yma.

Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn dychwelyd o 4-9 Gorffennaf 2023, ar gyfer ei gŵyl lawn gyntaf ers y pandemig. Mae’r Eisteddfod wedi’i henwebu ar gyfer Gwobr Heddwch Nobel ac mae perfformwyr y gorffennol yn cynnwys Luciano Pavarotti, Shirley Bassey a The Manic Street Preachers.

Mae’r cyfleoedd sydd ar gael yn cynnwys noddi cyngherddau gyda’r nos, hawliau enwi ar gyfer llwyfannau allanol a’r Parêd blynyddol sy’n denu dros 10,000 o bobl i Langollen. Hefyd, cynigir cefnogaeth i wobrau cystadleuaeth, sgyrsiau a llinynnau iaith, prosiect cynhwysiant blynyddol, a’r cyfle i ymwneud â nifer o gomisiynau mawr yn y dyfodol a fydd yn cael effaith sylweddol ar y gymuned.

Amserlen y cyfle hwn yw Mawrth – Gorffennaf 2023.

I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys y pecyn buddion a’r pris, cliciwch yma.

Mae Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru yn gŵyl gerddoriaeth glasurol sydd hefyd yn cynnwys genres fel jazz a gwerin, yn ogystal â pherfformiadau sy’n cyfuno cerddoriaeth â ffurfiau celfyddydol eraill. Mae llawer o ddigwyddiadau yn cynnwys artistiaid amrywiol o fri rhyngwladol, mae eraill yn rhoi cyfleoedd i berfformwyr iau neu yn y gymuned.

Gyda’r thema ‘Gorwelion’ rydym yn edrych i’r dyfodol ar ôl dathlu ein 50fed Pen-blwydd.

Mae opsiynau nawdd yn cynnwys cyngherddau, prosiectau allgymorth a’n taith gymunedol. Gellir teilwra pecynnau pwrpasol i hyrwyddo gofynion busnes.

I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys y pecyn buddion a’r pris, cliciwch yma.

 

Canolfan Grefft Rhuthun — dathlu crefft a’r grefft o wneud trwy gyflwyno’r Crefftau Cyfoes gorau oll o Gymru, y DU ac yn Rhyngwladol.

Nod y rhaglen hon yw cefnogi teuluoedd yng nghymunedau gwledig Sir Ddinbych trwy ddefnyddio crefft, natur a threftadaeth fel cydweithrediad ar gyfer ymwybyddiaeth ofalgar a lles, ymgysylltu cymdeithasol, ymwybyddiaeth o fioamrywiaeth a chadwraeth a chysylltiadau hynafol. Bydd hyn yn cael ei wneud trwy gyfres o sesiynau celf greadigol, gwaith maes a digwyddiadau wedi’u hysbrydoli gan y dirwedd leol yn cynnwys gwneuthurwyr, artistiaid, ecolegwyr, ac archeolegwyr.

Bydd y nawdd hwn yn helpu i ddarparu cludiant i deuluoedd ac unigolion sy’n byw yng nghefn gwlad Sir Ddinbych, fel eu bod yn gallu mynychu’r digwyddiadau a’r gweithdai hyn. Bydd y nawdd hefyd yn helpu i dalu costau artistiaid a chynorthwywyr am gyfnod o 6 sesiwn.

Bydd y prosiect yn rhedeg drwy gydol Gorffennaf ac Awst, gyda gosodiad cydweithredol posibl o weithiau crefftus a digwyddiad yn cael ei gynnal ddiwedd mis Awst.

I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys y pecyn buddion a’r pris, cliciwch yma.

 

Mae studioMADE yn stiwdio dan arweiniad artistiaid, oriel a gofod cydweithio sydd wedi’i leoli yn y Carriageworks hanesyddol yn Ninbych.

Gan ddechrau ddiwedd mis Mawrth, bydd yr oriel yn curadu ac yn cynnal rhaglen dyfodol amgylcheddol blwyddyn o hyd ar gyfer y gymuned leol. Bydd yn integreiddio siaradwyr o safon uchel yn rhannu gwybodaeth arbenigol am ynni sy’n eiddo i’r gymuned, yn ogystal â gweithdai a thrafodaethau creadigol.

Gan weithio ar lawr gwlad, mae studioMADE yn sefydlu rhaglen o weithgareddau, yn gweithio gyda sefydliadau cenedlaethol, ac yn dod â’r sgyrsiau i Ddinbych. Ei chenhadaeth yw bod mor gynhwysol a hygyrch â phosibl. Amserlen y cyfle hwn yw Mawrth 2023 – Mawrth 2024.

I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys y pecyn buddion a’r pris, cliciwch yma.

Theatr Clwyd yw theatr gynhyrchu a chanolfan celfyddydau rhanbarthol mwyaf blaenllaw Cymru. Mae’n cyrraedd dros 300,000 o bobl y flwyddyn trwy gyfuniad o waith o safon fyd-eang ar lwyfan a phrosiectau ymgysylltu cymunedol sydd wedi ennill gwobrau.

Noson Wasg: The Great Gatsby – cyfle un-tro i noddi noson y wasg ar gyfer addasiad hynod lwyddiannus Theatr Clwyd o stori arloesol F Scott Fitzgerald.

Mae’r cyfle hwn i’r wasg ar nos Fercher 21 Mehefin 2023.

I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys y pecyn buddion a’r pris, cliciwch yma.

Mae Theatr Clwyd hefyd wedi lansio cynllun aelodaeth newydd sbon i gynnig buddion anhygoel i chi a fydd yn diddanu eich cleientiaid presennol, darpar gleientiaid a’ch staff ar garreg eich drws.

I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys y pecyn buddion a’r pris, cliciwch yma.

Mae Gŵyl Gomedi’r Mynyddoedd Duon yn ddigwyddiad diwylliannol bywiog wrth odre’r Mynyddoedd Duon. Mae Kiri Prichard-McLean a Gary Delaney yn ymuno â Mark Watson, Rich Hall a Zoe Lyons yn ein neuadd enwogrwydd i helpu i gadarnhau ei lle fel gŵyl gomedi fwyaf a gorau De Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys y pecyn buddion a’r pris, cliciwch yma.

Mae Anthem yn creu Cymru lle gall cerddoriaeth rymuso pob bywyd ifanc. Maent yn galluogi mynediad hanfodol i gerddoriaeth i bobl ifanc 0-25 oed o bob cefndir gwahanol, gan greu cyfleoedd ar draws genres a chymunedau, a meithrin talent amrywiol i gymryd y camau nesaf i yrfaoedd cerddorol.

Mae Anthem yn chwilio am noddwr ar gyfer eu Podlediad Amplify nesaf, cyfres tair pennod sy’n canolbwyntio ar archwilio cerddoriaeth yn yr iaith Gymraeg a’i heffaith ar y genhedlaeth iau. Mae hwn yn gyfle gwych i alinio â phrosiect a fydd yn archwilio pwysigrwydd diwylliannol y Gymraeg drwy lwyfan creadigol.

Yr amserlen yw creu Awst/Medi a rhyddhau yn yr Hydref.

I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys y pecyn buddion a’r pris, cliciwch yma.

Mae Capital Youth Music yn ymgysylltu â phobl ifanc o gymunedau amrywiol ledled Caerdydd a Bro Morgannwg. Mae’n cael ei redeg gan gerddorion, athrawon, rhieni, a phobl ifanc, gan ddarparu cyfleoedd cerddorol ar ôl Covid.

Cyngerdd yn Neuadd fawreddog Dora Stoutzker, Coleg Brenhinol

 Cerdd a Drama Cymru, dydd Llun 17 Gorffennaf 2023, 7.30 pm. 

Mae Capital wedi partneru ag Ysgol Gerdd Morgannwg, y Barri a Bro Morgannwg, ar gyfer y digwyddiad hwn ac rydym yn ceisio cymorth ariannol i gyfrannu at gost y cyngerdd.

Bydd y cyngerdd yn cynnwys wyth ensemble a disgwylir cynulleidfa o 250-300, yn cynnwys teuluoedd plant o bob rhan o Gaerdydd a Bro Morgannwg, yn ogystal â VIPs gwadd o seddi’r Cyngor a’r Senedd.
Mae’r cyfle noddi hwn yn rhedeg o 1 Ebrill 2023 – 17 Gorffennaf 2023.

I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys y pecyn buddion a’r pris, cliciwch yma.

Mae Rhaglen Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn cefnogi amrywiaeth o brosiectau creadigol ar draws ystod o gyfryngau artistig ar gyfer staff, cleifion a defnyddwyr gwasanaeth. Mae’n rhagweithiol wrth ddefnyddio celf i wella iechyd a lles a’i nod yw bod yn gynhwysol ac yn gynrychioliadol o’i chymuned.

Mae’r Bwrdd Iechyd yn gweithio gyda phartneriaid i sefydlu prosiect arloesol ar ei safle yn Llandochau – Our Health Meadow. Credir mai hwn yw’r cyntaf o’i fath ar safle ysbyty yn y DU, ei nod yw sefydlu parc iechyd cymunedol ecolegol sydd o fudd i fywyd gwyllt, planhigion a phobl trwy ryngweithio amgylchedd dynol cadarnhaol; mae wedi defnyddio strategaeth gelf eclectig ac uchelgeisiol i gydnabod a gwella profiadau pawb sy’n dod i mewn i’r safle; elfen allweddol o hyn yw llwybr cerfluniau a fydd yn gweithredu fel llwybr cerdded trwy orielau awyr agored o gerfluniau awyr agored.

I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys y pecyn buddion a’r pris, cliciwch yma.

Mae Fio yn bodoli i greu newid cadarnhaol yn y sector celfyddydau a diwylliant yng Nghymru.
Ein gweledigaeth yw bod pobl Mwyafrif Byd-eang wedi’u gwreiddio ac yn ffynnu ym mhob agwedd ar theatr a chelfyddydau yng Nghymru. Rydym yn cael gwared ar rwystrau ac yn cynnig gweledigaethau cynhwysol, croestoriadol ar gyfer y dyfodol.

Mae rhaglen Cydymaith Creadigol Fio yn darparu datblygiad proffesiynol creadigol ar gyfer 4 person creadigol o Gymru ar ddechrau eu gyrfa o’r Mwyafrif Byd-eang dros 12 mis. Am nawdd o £3,000 fesul Cydymaith Creadigol, bydd yr unigolyn yn cael amser cyflogedig i ddatblygu ei brosiect creadigol ei hun, mentoriaeth, cyfleoedd rhwydweithio, cyfleoedd cysgodi a chynorthwywyr ar brosiectau Fio, a mynediad at offer ac adnoddau a fydd yn caniatáu iddo ddatblygu ei weithiwr proffesiynol unigol. set sgiliau creadigol, e.e. ysgrifennu, cyfarwyddo, darlunio a mwy.

I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys y pecyn buddion a’r pris, cliciwch yma.

Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yw’r elusen ar gyfer perfformwyr ifanc a phobl greadigol ledled Cymru, rhwng 11 a 25 oed. Rydym yn darparu’r garreg gamu rhwng gweithgareddau celfyddydol ar lawr gwlad a diwydiannau creadigol proffesiynol, gan helpu pobl ifanc i gyflawni eu nodau yn y celfyddydau.
Yr haf hwn, bydd ein hensembles cenedlaethol yn perfformio yn rhai o le

oliadau celfyddydol gorau Cymru fel Neuadd Dewi

Sant, Theatr y Sherman a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru (Caerdydd); Eglwys Gadeiriol Tyddewi (Tyddewi, gorllewin Cymru); a
Neuadd Prichard-Jones (Bangor).

Yr amserlen yw diwedd mis Mehefin, a bydd tymor digwyddiadau Haf 2023 yn rhedeg o fis Gorffennaf i fis Tachwedd.

I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys y pecyn buddion a’r pris, cliciwch yma.

Mae Truth Department yn cynhyrchu ffilmiau sinematig cofiadwy i’w dosbarthu ledled y byd ar bob platfform. Gweithio gyda thalent newydd o Gymru a chyfarwyddwyr rhyngwladol sefydledig.

Lolfa Truth Department
Yn ystod y pandemig, adnewyddodd Truth Department siop segur yn Llantrisant i’w defnyddio fel ei swyddfa gynhyrchu. Bellach yn ôl mewn defnydd, mae’n bwriadu addasu’r gofod i’w wneud yn ddiogel, yn addas ac yn gyfforddus i grwpiau celfyddydol a diwylliannol bach ei ddefnyddio gyda’r nos ac ar benwythnosau. Bydd Noddwyr Sefydlu yn cyfrannu at gost desgiau a dodrefn y gellir eu storio, offer sgrinio, canllaw diogelwch i’r toiled a ffenestr a drws siop sy’n atal sain, archebion ar y we, ac ati.

I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys y pecyn buddion a’r pris, cliciwch yma.

Canolfan Mileniwm Cymru yw canolfan gelfyddydau genedlaethol Cymru.

Dros Nos yw ei ddigwyddiad cysgu dros nos blynyddol a gynhelir yn yr hydref i bobl ifanc 16 – 25 oed o bob rhan o dde Cymru. Mae ganddyn nhw fynediad i weithdai, sesiynau meic agored, ein profiadau digidol, tocynnau am ddim i weld cynhyrchiad mewnol, cwrdd â’r bobl yr oedd eu stori wedi ysbrydoli’r cynhyrchiad a chael cysgu yn ei adeilad eiconig. Mae’r digwyddiad wedi’i dargedu at bobl ifanc sy’n cael llai o gyfleoedd i gael mynediad i’r celfyddydau a’i nod yw gwella eu hyder a’u sgiliau.

I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys y pecyn buddion a’r pris, cliciwch yma.