Mynd i'r cynnwys

Fwletin Cyfleoedd Mawrth 2023

Croeso i Fwletin Cyfleoedd A&B Cymru Mawrth 2023

Mae A&B Cymru’n falch o gynnig cyfleoedd partneriaeth unigryw gyda sefydliadau celfyddydol ledled Cymru i’w aelodau.

Os oes unrhyw un o’r dewisiadau isod o ddiddordeb i’ch cwmni chi, mae croeso i chi gysylltu â ni ar contactus@aandbcymru.org.uk a byddwn yn hapus iawn i roi mwy o wybodaeth …

Mae’r bwletin hwn yn cynnwys cyfleoedd a gynigir gan y canlynol:

Cymru Gyfan:

Elusen Aloud
The Institute of Arts & Ideas

Gogledd Cymru:

Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangolleb
Canolfan Gerdd Rhuthun
studioMADE
Theatr Clwyd

Canolbarth Cymru:

Gŵyl Gomedi y Mynyddoedd Duon

De Cymru:

Capital
Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro
It’s My Shout
Llantarnam Grange
Trac Cymru
Truth Department
Canolfan Mileniwm Cymru

Mae’r elusen Aloud yn newid bywydau pobl ifanc ledled Cymru trwy ddefnyddio pŵer canu mewn grŵp.

Mae Corws Only Kids Aloud yn gôr i Gymru gyfan o 80 o ferched a bechgyn o oedran ysgol gynradd. Mae’n rhedeg yn flynyddol ar sail model preswyl. Gan nad oes côr plant cenedlaethol yng Nghymru, mae Corws OKA yn rhoi cyfle i gantorion ifanc brwdfrydig ddisgleirio.

 • Mae’r aelodau’n mwynhau ymarferion misol rhanbarthol, ymarferion cenedlaethol llawn, tair taith breswyl, ac o leiaf dri chynnig i berfformio’n gyhoeddus.

Mae hwn yn gyfle prin a chyffrous i sefydliad noddi Côr OKA – ar drefniant ecsgliwsif neu rannol.

Cyfnod y nawdd hwn yw Medi 2023 – Rhagfyr 2024.  Mae gan Aloud ddiddordeb mewn perthynas hir-dymor gyda phartner – nid mewn ymrwymiad ariannol yn unig.

Mae’r buddion yn cynnwys:

 • Enw a logo’r cwmni ar wefan Aloud ac yn yr holl ddeunydd hyrwyddo perthnasol.
 • Mwy o amlygrwydd ar-lein i’r brand drwy gydnabyddiaeth gyson ar y cyfryngau cymdeithasol ar draws pob un o’i wyth platfform.
 • Blaenoriaeth wrth drefnu tocynnau, neu docynnau braint (pan ar gael), a gwahoddiadau ecsgliwsif i ddigwyddiadau.
 • Cyfle i gael mynediad ‘tu ôl i’r llenni’ i ymarferion a pherfformiadau.
 • Cyfleoedd i’r staff wirfoddoli yn y gymuned ynghyd â chyfleoedd lles, megis creu côr staff (gall costau ychwanegol fod ynghlwm â hyn).
 • Cyfleoedd am hyfforddiant i’r staff neu weithdai datblygu proffesiynol.
 • Cyfle am enwebiad yng Ngwobrau Arts & Business Cymru 2024.

Gall y pecyn hwn fod yn gyfraniad llawn, neu wedi’i rannu, o £50,000 + TAW

 

Mae gan The Institute of Art and Ideas genhadaeth i drawsnewid y tirlun deallusol yn y DU a thu hwnt drwy archwilio syniadau mawr ein cyfnod ni ym meysydd Gwyddoniaeth, Gwleidyddiaeth, Athroniaeth a’r Celfyddydau. Mae’n creu gofodau lle gall syniadau gwreiddiol a heriol ffynnu, trwy dynnu prif feddylwyr y byd at ei gilydd i gymryd rhan yn ei ddadleuon a’i drafodaethau rhyngddisgyblaethol.

Mae partneriaeth gyda The Institute of Art and Ideas yn cynnwys cyfleoedd unigryw i arddangos eich brand a’ch arweiniad meddwl i’n cynulleidfaoedd hynod ymgysylltiol, tra hefyd yn creu cysylltiadau newydd mewn digwyddiadau rhwydweithio gydag arweinwyr diwydiant, ysgolheigion, gwleidyddion a newyddiadurwyr. Bydd yr ŵyl HowTheLightGetsIn – a gynhelir ddwywaith y flwyddyn – yn digwydd yn y Gelli ym mis Mai ac yn Llundain ym mis Medi, gan gynnig lleoliad lle gellir ymgysylltu wyneb yn wyneb â’i siaradwyr ac aelodau o’r gynulleidfa. Bydd yn cyflwyno cynnwys fideo o’r digwyddiad i chi, a’i hyrwyddo’n eang drwy ei sianeli marchnata (sy’n cyrraedd 7.2 miliwn y mis ar-lein). 

Mae partneriaethau’n bosibl ar gyfer 2023 a thu hwnt.

Mae’r buddion yn cynnwys:

 • Cymryd rhan mewn dadl fyw yn HowTheLightGetsIn.
 • Noddi dadl unigol neu gyfres ohonynt yn HowTheLightGetsIn a / neu iai.tv
 • Cyfleoedd i gefnogi pobl ifanc drwy Ysgol IAI.
 • Cynnwys fideo a phodlediad sy’n ymddangos ar iai.tv a’ch sianeli chi eich hun.
 • Mynediad gwesteion arbennig i’w ddigwyddiadau, ynghyd â rhwydwaith o newyddiadurwyr, gwleidyddion, a meddylwyr craff eraill.
 • Noddi iai.tv, yn cynnwys hyrwyddo tudalen, cyfres o ddadleuon, a chynnwys logo.
 • Cyswllt â’i bartneriaid ar y cyfryngau, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Mae yna ystod o becynnau ar gael, a gellir creu partneriaethau penodol ar gais.

 

Adeiladu pontydd ar draws y byd: mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn dychwelyd rhwng 4 a 9 Gorffennaf 2023 ar gyfer ei gŵyl lawn gyntaf ers y pandemig.

Mae’r Eisteddfod, a sefydlwyd yn 1947 i hyrwyddo heddwch ac ewyllys da rhwng cenhedloedd, wedi ei henwebu ar gyfer Gwobr Heddwch Nobel, ac wedi gwahodd ati berfformwyr yn cynnwys Luciano Pavarotti, Shirley Bassey a’r Manic Street Preachers ymhlith llawer o rai eraill.

 • Yr haf hwn, byddwn yn croesawu nifer o artistiaid o fri i’r cyngherddau, ynghyd â chynnal cystadlaethau sy’n dathlu diwylliant traddodiadol ochr yn ochr â chategorïau newydd, cyffrous ar gyfer perfformwyr ifanc. Mae Maes yr Eisteddfod wedi cael ei ailgynllunio, a bydd yn cynnig adloniant i’r teulu cyfan, arddangosfeydd diwylliannol rhyngwladol, archwiliad hwyliog o’i dreftadaeth Gymreig ac amlieithog, a chyfres o sgyrsiau a gweithdai i herio’ch dealltwriaeth o heddwch yn y byd modern.

Mae ystod eang o gyfleoedd ar gael, o noddi cyngerdd fin nos gydag artistiaid yn cynnwys Alfie Boe a ‘Chymry’r West End’, i’r hawl i enwi llwyfannau allanol, a’r Orymdaith flynyddol sy’n denu dros 10,000 o bobl i Langollen. Ar gael hefyd mae cymorth ar gyfer gwobrau cystadlaethau, edefyn sgyrsiau ac iaith, prosiect cynhwysiant blynyddol, a chyfle i fod yn rhan o nifer o gomisiynau ar raddfa fawr yn y dyfodol, a gaiff effaith gymunedol sylweddol. Y cyfnod perthnasol ar gyfer y cyfle hwn yw Mawrth – Gorffennaf 2023.

Mae’r buddion yn cynnwys:

 • Rhannu asedau marchnata drwy gyfrwng sianeli cyfryngau cymdeithasol, mewn deunyddiau printiedig ac ar draws safle’r Eisteddfod.
 • Tocynnau gwesteion arbennig i adloniant a chyngherddau.
 • Tocynnau mynediad dyddiol ar gyfer aelodau o’r staff.
 • Sesiynau CPD ac adeiladu tîm ar gyfer y staff, ynghyd â chyfleoedd i berfformio.

Mae pecynnau nawdd yn dechrau ar £500 + TAW.

Canolfan Grefft Rhuthun – dathlu crefft a chelfyddyd creu trwy gyflwyno’r gorau oll o Grefft Gyfoes o Gymru, y DU ac yn Rhyngwladol.

 • Bydd y rhaglen hon yn ffocysu ar dri maes allweddol: Crefft – Cadwraeth – Archaeoleg ac yn cynnwys themâu allweddol megis treftadaeth a chrefft, ymwybyddiaeth o gadwraeth, pwysigrwydd celf a natur i les, cysylltiadau â’r tir, a theimlad o le.
 • Nod y rhaglen hon yw cynorthwyo teuluoedd mewn cymunedau yng nghefn gwlad sir Ddinbych trwy ddefnyddio crefft, natur a threftadaeth fel cydweithrediad ar gyfer meddwlgarwch a lles, ymgysylltu cymdeithasol, bioamrywiaeth ac ymwybyddiaeth o gadwraeth, a chysylltiadau hynafiaid. Gwneir hyn trwy gyfrwng cyfres o sesiynau celf greadigol, gwaith maes, a digwyddiadau wedi’u hysbrydoli gan y tirlun lleol ac yn cynnwys gwneuthurwyr, artistiaid, ecolegwyr ac archaeolegwyr.
 • Bydd y nawdd hwn yn helpu i ddarparu trafnidiaeth ar gyfer teuluoedd ac unigolion sy’n byw yng nghefn gwlad sir Ddinbych, fel bod modd iddynt fynychu’r digwyddiadau a’r gweithdai hyn. Bydd y nawdd hefyd yn helpu i dalu costau artist a chynorthwyydd am gyfnod o 6 sesiwn.

Bydd y prosiect yn rhedeg drwy fisoedd Gorffennaf ac Awst, gyda’r posibilrwydd o gael gosodiad cydweithrediadol o weithiau crefft a digwyddiad i’w gynnal ar ddiwedd Awst. Mae gan y prosiect hwn y potensial i gario ymlaen i’r flwyddyn ysgol newydd i barhau ei amcanion a’i nodau mewn lleoliad addysgol.

Mae’r buddion yn cynnwys:

 • Cydnabyddiaeth ar y cyfryngau cymdeithasol, sy’n cyrraedd 3,650 o ddilynwyr ar Instagram a 1,381 o ddilynwyr ar Facebook.
 • Cydnabyddiaeth logo ar ddeunyddiau marchnata a hysbysebion.
 • Gwahoddiad i’r digwyddiad olaf / sgwrs y gwneuthurwyr.
 • Cyfeiriadau llafar at nawdd y cwmni.

Mae’r pecyn nawdd yn £3,000 + TAW.

Mae studioMADE yn stiwdio, oriel a gofod gweithio ar y cyd, dan arweiniad artistiaid, wedi’i lleoli yn adeilad hanesyddol The Carriageworks yn nhref Dinbych.

Mae studioMADE yn cynnig rhaglen o arddangosfeydd wedi’u curadu gan westeion yn amlygu artistiaid uchel eu proffil yng Nghymru ac artistiaid rhyngwladol. Mae hefyd yn cynnwys digwyddiadau, sgyrsiau gan artistiaid, a gweithdai ar gyfer cymunedau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Gan ddechrau ar ddiwedd Mawrth, bydd yr oriel yn curadu a threfnu rhaglen dyfodol amgylcheddol dros flwyddyn gyfan ar gyfer y gymuned leol. Bydd yn ymgorffori siaradwyr o safon yn rhannu gwybodaeth arbenigol o ynni ym mherchnogaeth y gymuned, yn ogystal â gweithdai creadigol a thrafodaethau. Gan weithio ar lefel llawr gwlad, mae studioMADE yn sefydlu rhaglen o weithgaredd, yn gweithio gyda sefydliadau cenedlaethol, a dod â’r trafodaethau i Ddinbych. Ei chenhadaeth yw bod mor gynhwysol a hygyrch â phosibl. Y cyfnod ar gyfer y cyfle hwn yw Mawrth 2023 – Mawrth 2024.

Mae’r buddion yn cynnwys:

 • Cydnabyddiaeth ar bostiadau cyfryngau cymdeithasol.
 • Rhestr e-bost.
 • Cydnabyddiaeth mewn datganiadau i’r wasg.
 • Cydnabyddiaeth lafar mewn gweithdai, sgyrsiau a digwyddiadau, a gyflwynir wyneb-yn-wyneb ac ar-lein.
 • Gwahoddiadau i sgyrsiau a digwyddiadau.
 • Cyfle i osod byrddau arddangos yn ystod ein digwyddiadau.
 • Cydnabyddiaeth logo amlwg ar y wefan ac mewn e-fwletinau.

Mae’r pecyn nawdd yn £6,000 + TAW

 Theatr Clwyd yw prif theatr cynhyrchu a chanolfan gelfyddydol ranbarthol Cymru. Mae’n cyrraedd dros 300,000 o bobl bob blwyddyn trwy gyfuniad o waith o safon byd-eang ar y llwyfan, a phrosiectau ymgysylltu cymunedol arobryn.

Noson y Wasg: The Great Gatsby – cyfle un-tro i noddi noson y wasg ar gyfer addasiad hynod lwyddiannus Theatr Clwyd o stori arloesol F. Scott Fitzgerald. Mae’r sioe ymdrochol boblogaidd yn ei hôl, a hwn fydd parti’r ganrif! Gwisgwch lan, mwynhau’r perfformiad, a dawnsio drwy’r nos yn nhafarn y Dolphin, Yr Wyddgrug, yr haf hwn, lle mae’r coctels yn llifo mewn cyfnod o wirodydd anghyfreithlon a jazz cyffrous. Byddai gwisg o gyfnod yr 1920au’n grêt – heb anghofio’r sgidiau dawnsio wrth gwrs!

Mae’r cyfle hwn ar noson y wasg ar gael ddydd Mercher 21 Mehefin 2023.

Mae’r buddion yn cynnwys:

 • Logo a chydnabyddiaeth o nawdd ar ddeunyddiau print penodol The Great Gatsby.
 • Cydnabyddiaeth logo ar dudalen nawdd corfforaethol Theatr Clwyd.
 • Hanner tudalen i gynnwys eich negeseuon / hysbysebion yn rhaglen sioe The Great Gatsby a fydd ar werth drwy gydol rhediad y sioe.
 • Noddi brand noson y wasg yn nhafarn y Dolphin, Yr Wyddgrug, ochr yn ochr â brand Theatr Clwyd, yn cynnwys baner wedi’i brandio ar raglenni’r sioe neu’r dudalen cast ar gyfer y noson, a baner pop-yp a ddangosir y noson honno.
 • 10 tocyn ar noson y wasg at eich defnydd chi, yn cynnwys diod am ddim a rhaglen / tocyn.
 • Mae cyfleoedd eraill ar gael i’n noddwr ar gais*.

Mae’r pecyn nawdd yn £3,000 + TAW.

Mae Theatr Clwyd hefyd wedi lansio cynllun aelodaeth newydd sbon sy’n rhoi buddion anhygoel i chi fel bod modd diddanu eich cleientiaid cyfredol, cleientiaid posibl, a’ch staff – a hynny ar stepen eich drws. Mae’n cynnwys pecyn croeso o safon uchel, parcio fforddiadwy ar gyfer gwesteion, ac aelod penodol o’r staff i drefnu holl fanylion eich digwyddiad. Yn ogystal, mae’n cynnig cyfleoedd i gyrraedd ei gynulleidfa trwy farchnata eich gwasanaethau yn ei bamffledi a’i raglenni.

Y lefelau nawdd a buddion sydd ar gael:

Aelodaeth Aur – £5,000 + TAW

 • 70 tocyn braint i gynyrchiadau Theatr Clwyd.
 • Ymweliadau gan rai o’r cast i’ch derbyniad yn dilyn y sioe.
 • Derbyniad prosecco ar gyfer hyd at 20 o westeion.
 • Ardal gwesteion arbennig yn y bar gydag aelod penodol o’r staff ar gyfer eich digwyddiad.
 • Eich logo yn eu pamffled a rhaglen cynhyrchiad.
 • Hysbyseb hanner tudalen mewn rhaglen cynhyrchiad a chydnabyddiaeth ar y wefan.

Aelodaeth Arian – £2,000 + TAW

 • 40 tocyn braint i gynyrchiadau Theatr Clwyd.
 • Ardal gwesteion arbennig yn y bar gydag aelod penodol o’r staff ar gyfer eich digwyddiad.
 • Eich logo yn eu pamffled a rhaglen cynhyrchiad.
 • Hysbyseb chwarter tudalen mewn rhaglen cynhyrchiad.
 • Cydnabyddiaeth ar y wefan.

Aelodaeth Efydd – £500 + TAW

 • 10 tocyn braint i gynyrchiadadau Theatr Clwyd.
 • Ardal gwesteion arbennig yn y bar gydag aelod penodol o’r staff ar gyfer eich digwyddiad.
 • Eich logo mewn rhaglen cynhyrchiad.
 • Cydnabyddiaeth ar y wefan.

 

Mae Gŵyl Gomedi y Mynyddoedd Duon yn ddigwyddiad diwylliannol bywiog a gynhelir wrth odre’r Mynyddoedd Duon, gan ddod â golau, chwerthin a chynhesrwydd i dde Cymru yn nyddiau tywyll y gaeaf.

Mae’r tîm comedi’n dathlu blwyddyn lwyddiannus arall. Mae Kiri Prichard-McLean a Gary Delaney yn ymuno â Mark Watson, Rich Hall a Zoe Lyons yn ein horiel yr anfarwolion i helpu’r ŵyl i sicrhau ei lle fel yr ŵyl gomedi fwyaf ac orau yn ne Cymru. Felly, beth nesaf? Yn syml iawn, twf. Gyda chefnogaeth Events Wales, mae gan Gwyliau Comedi y Mynyddoedd Duon gynlluniau mawr ar y gweill ar gyfer y 5 mlynedd nesaf, ac mae’n chwilio am noddwyr sy’n awyddus i fod yn rhan o’r daith honno.

Mae’r buddion busnes yn cynnwys:

 • Hawliau enwi ar gyfer y digwyddiad.
 • Sylw eang ar y we, a’r cyfryngau printiedig a chymdeithasol, yn cynnwys darpariaeth ar gyfer yr iaith Gymraeg.
 • Potensial marchnata a brandio i hyrwyddo eich cynnyrch i gynulleidfaoedd Gwyliau Comedi y Mynyddoedd Duon.
 • Mynediad at sylfaen cynulleidfa newydd, amrywiol a bywiog.
 • Addasu eich brandio i gyd-fynd â gŵyl ardderchog i ddathlu hiwmor a iechyd meddwl.

Mae pecynnau nawdd yn amrywio o £2,000 i £4,500 + TAW a gellir eu teilwrio i ateb anghenion penodol byd busnes.

 

Mae Cerddoriaeth Ieuenctid Capital yn ymgysylltu â phobl  ifanc o gymunedau amrywiol ledled Caerdydd a Bro Morgannwg. Caiff ei redeg gan gerddorion, athrawon, rhieni a phobl ifanc i ddarparu cyfleoedd cerddorol yn y cyfnod ôl-Covid. Mae holl grwpiau’r Capital yn rhad ac am ddim, gydag offerynnau ar gael i’w benthyg, gan waredu rhwystrau ariannol at fynediad yn ystod yr argyfwng costau byw.

Cyngerdd yn Neuadd Dora Stoutzker, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, dydd Llun 17 Gorffennaf 2023, 7.30yh

Ar gyfer y digwyddiad hwn mae Capital wedi partneru gydag Ysgol Gerdd Morgannwg, Y Barri a Bro Morgannwg, ac rydym yn chwilio am gymorth ariannol i gyfrannu tuag at gost y cyngerdd.

Bydd y cyngerdd yn cynnwys wyth ensemble, a disgwylir cynulleidfa o ryw 250–300 gyda theuluoedd plant ledled Caerdydd a Bro Morgannwg yn bresennol, ynghyd â gwesteion gwadd arbennig o blith aelodau’r Cyngor a’r Senedd.

Mae’r cyfle hwn am nawdd yn rhedeg o 1 Ebrill 2023 – 17 Gorffennaf 2023.

Mae’r buddion yn cynnwys:

 • Cael eich cyflwyno i westeion gwadd arbennig.
 • Hyrwyddo’r noddwyr yn y cyngerdd drwy gydnabyddiaethau llafar, yn ogystal â chael lle amlwg i logos a thestun atodol yn y rhaglen a holl ddeunydd hyrwyddo’r cyngerdd.
 • Ymgyrch hyrwyddo benodol ar y cyfryngau cymdeithasol ar ein sianeli Facebook, Twitter ac Instagram, yn amlygu logos noddwyr.

Lefelau o nawdd sydd ar gael: £250, £500 neu £1,000

 

Mae Rhaglen Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn cefnogi amryw o brosiectau creadigol ar draws ystod o gyfryngau artistig ar gyfer staff, cleifion, a defnyddwyr gwasanaethau. Mae’n rhagweithiol yn y modd y defnyddir celf i wella iechyd a lles, a’i nod yw bod yn gynhwysol a chynrychioli’r gymuned.

 • Mae’r Bwrdd Iechyd yn gweithio gyda phartneriaid i sefydlu prosiect arloesol ar ei safle yn Llandochau – Ein Dôl Iechyd. Credir mai hwn fydd y cyntaf o’i fath ar safle ysbyty yn y DU, a’i nod yw sefydlu parc iechyd ecolegol cymunedol sy’n llesol i fywyd gwyllt, planhigion a phobl drwy ryngweithio positif mewn amgylchedd dynol. Gwnaed defnydd o strategaeth gelf eclectig ac uchelgeisiol i gydnabod a gwella profiadau pawb sy’n mynd i’r safle; elfen allweddol o hyn yw’r llwybr cerfluniau a fydd yn gweithredu fel rhodfa drwy orielau awyr agored o gerfluniau. Bydd y llwybr yn gwbl hygyrch fel bod modd i bawb weld celfyddyd a chael profiad ohono.
 • Cynigir cyfle i fusnesau neu unigolion noddi’r cerfluniau yn y rhodfa, naill ai’n unigol neu fel casgliad.

Mae’r buddion yn cynnwys:

 • Hysbysebu drwy gyfrwng cyfryngau cymdeithasol a gwefannau’r Elusen Iechyd a’r Rhaglen Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles.
 • Adran yn Adroddiad Blynyddol y Celfyddydau ac Adroddiad Blynyddol yr Elusen Iechyd yn rhoi sylw amlwg i’r nawdd.
 • Cysylltiadau cryf gyda’r Elusen Iechyd a’r sector elusennol yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.
 • Cyfle i staff y cwmnïau sy’n noddi i fanteisio ar y gofod ar gyfer eu lles eu hunain a mynediad at y Celfyddydau.
 • Cyfle i weithio gyda’r Rhaglen Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles – sy’n sefydledig ac yn cael ei chydnabod – a allai, yn ei thro, fod o fudd i’w busnesau.

 

Mae pecynnau nawdd yn cynnwys £2,000 am bob Cerflun unigol, neu £10,000 am y casgliad llawn.

 

Mae It’s My Shout yn cynnig cyfleoedd i bobl o gymunedau yng Nghymru i’w galluogi i ddatblygu eu sgiliau mewn cynhyrchu Ffilm a Theledu. Dilynir gweithdai lleol a lansiadau gan gynlluniau hyfforddi wedi’u mentora ar ffilmiau byr o safon y diwydiant. Mae It’s My Shout yn gweithio gyda grwpiau sydd, yn y gorffennol, wedi cael llai o fynediad at gynlluniau celfyddydol, mewn ardaloedd sy’n ddifreintiedig yn gymdeithasol / ariannol neu’n sy’n anghysbell yn ddaearyddol.

Ar 31 Mawrth, bydd It’s My Shout yn cynnal ei seremoni wobrwyo flynyddol yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd. Mae noddi’r digwyddiad yn ffordd wych o ddangos cefnogaeth i’w gynllun a’i genhadaeth o Feithrin Talent o Gymru, Darparu Cyfleoedd ym maes Ffilm a Theledu i bobl o ardaloedd sy’n gymdeithasol ddifreintiedig, ac Amrywio a Chyfoethogi Gweithlu’r Cyfryngau.

Mae’r buddion fel a ganlyn:

Mae’r Pecyn Platinwm £900 yn cynnwys:

 • 4 Tocyn i’r Digwyddiad Gwobrwyo a’r Parti i ddilyn.
 • 4 Tocyn i’r ystafell cyn-sioe ar gyfer gwesteion arbennig.
 • Eich enw ar wobr o’ch dewis.
 • Cyfle i gyflwyno Gwobr ar y llwyfan, ynghyd â hysbyseb tudalen lawn ar gyfer gwesteion arbennig yn rhaglen y digwyddiad.
 • Eich logo ar ei holl ddeunyddiau hyrwyddo.

Mae’r Pecyn Aur £700 yn cynnwys:

 • 4 Tocyn i’r Digwyddiad Gwobrwyo a’r Parti i ddilyn.
 • 2 Docyn i’r ystafell cyn-sioe ar gyfer gwesteion arbennig.
 • Eich enw ar un o’r gwobrau.
 • Hysbyseb tudalen lawn yn rhaglen y digwyddiad.
 • Eich logo ar ei holl ddeunyddiau hyrwyddo.

Mae’r Pecyn Arian £500 yn cynnwys:

 • 4 Tocyn i’r Digwyddiad Gwobrwyo a’r Parti i ddilyn.
 • Hysbyseb hanner tudalen yn rhaglen y digwyddiad.
 • Eich logo ar rai o’r deunyddiau hyrwyddo.

Mae’r Pecyn Efydd £300 yn cynnwys:

 • 4 Tocyn i’r Digwyddiad Gwobrwyo a’r Parti i ddilyn.
 • Hysbyseb hanner tudalen yn rhaglen y digwyddiad.

Llantarnam Grange yw Canolfan Celf a Chrefft Gyfoes Cwmbran. Mae’n cynnal arddangosfeydd drwy gydol y flwyddyn, ac ategir y rhain gan raglen addysgol ddychmygus yn cynnwys gweithdai a chlybiau celf sy’n creu gofod lle gall unrhyw un ddatblygu eu gwaith.

Portal yw ein harddangosfa grŵp flynyddol o 15 o artistiaid a gwneuthurwyr graddedig. Bydd Portal 2023 ar agor rhwng 11 Awst a 4 Tachwedd, gyda digwyddiad agoriadol ddydd Gwener 11 Awst. Mae artistiaid yn ymgeisio trwy alwad agored gaiff ei hyrwyddo o fis Mai ymlaen, a bydd yr artistiaid a ddewisir yn dod yn rhan o gatalog arddangosfa, yn cael sylw ar y cyfryngau cymdeithasol, cyfle i arddangos eu gwaith yn y brif oriel, a chael eu mentora gan aelodau o staff Llantarnam Grange ac artistiaid proffesiynol. Mae Portal yn rhedeg ers 2009 ac yn helpu i roi i leisiau newydd y gefnogaeth, yr offer a’r cyfle am ddatblygiad proffesiynol a chreu gyrfaoedd ym myd celf. Mae’r cyfle hwn i noddi ar gael rhwng misoedd Mai a Thachwedd 2023.

Mae’r buddion yn cynnwys:

 • Logo’r cwmni, dolenni / gwybodaeth ar bob hyrwyddiad wyneb yn wyneb a digidol ynghylch y prosiect, yn fewnol yn ein canolfan ac yn allanol.
 • Mwy o sylw yn y gymuned leol yng Nghwmbran a Thorfaen.
 • Cysylltiad â rhaglen ehangach o brosiectau celf cymunedol yn cynnwys: Byw gyda Dementia, ei raglen celf a chrefft wythnosol; ei Brosiect Adferiad o Covid, Creu â Hyder; Criw Celf, rhaglen genedlaethol sy’n annog pobl ifanc i ddatblygu eu sgiliau celf a chrefft y tu allan i faes addysg.
 • Cysylltiadau gyda’i bartneriaid a’i gyllidwyr.

Mae’r pecyn nawdd yn £5,000 + TAW

 Mae Gwobrau Gwerin Cymru yn dathlu a hyrwyddo cerddoriaeth o Gymru ar ei lefel uchaf. Ar ôl amser mor anodd i gerddoriaeth fyw dros gyfnod Covid, bydd y Gwobrau’n ôl yn nhymor y gwanwyn 2023.

Wedi’i lansio yn 2019, mae Gwobrau Gwerin Cymru yn bartneriaeth a arweinir gan yr elusen Trac Cymru, ynghyd â BBC Radio Wales a Radio Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru, ac unigolion blaenllaw o fyd cerddoriaeth werin yng Nghymru. Cyhoeddir enwau’r enillwyr mewn Noson Wobrwyo ysblennydd a gynhelir yn Neuadd Hoddinott y BBC yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd ar 20 Ebrill. Y Gwesteion Gwadd a’r noddwyr fydd yn cyflwyno tlysau a grëwyd yn arbennig gan grefftwyr o Gymru i’r artistiaid llwyddiannus. Bydd y noson yn cynnwys perfformiadau byw gan rai o’r enillwyr.

Mae’r pecynnau a’r buddion yn cynnwys:

Efydd £500 – Noddi un categori Gwobrau o’ch dewis chi

 • Cyfle i gyflwyno Gwobr o’ch dewis chi yn ystod y Seremoni ym mis Ebrill 2023.
 • Cydnabyddiaeth lawn ar ddatganiadau i’r wasg a negeseuon cyfryngau cymdeithasol yn cyfeirio at y Gwobrau.
 • 2 sedd ar gyfer gwesteion arbennig yn y seremoni wobrwyo.

Arian £1000 – Noddi’r tlysau (a wnaed â llaw gan grefftwyr o Gymru)

 • Yn cynnwys yr holl fuddion Efydd*.
 • Cyfle i osod byrddau arddangos yn y Seremoni Wobrwyo.
 • Logo cydnabyddiaeth ar wefan Trac Cymru.
 • O leiaf un gydnabyddiaeth lafar yn ystod y noson wobrwyo.
 • 2 sedd ar gyfer gwesteion arbennig yn y seremoni wobrwyo.

Aur £1500 – Noddi’r rhaglen swfenîr argraffiedig

 • Yn cynnwys yr holl fuddion Arian*.
 • Tudalen lawn o gydnabyddiaeth, yn cynnwys logo a rhediad argraffu o 1000 copi o’r rhaglen swfenîr.
 • 6 sedd ar gyfer gwesteion arbennig yn y seremoni wobrwyo.

Platinwm £2000 – Noddi’r Derbyniad i Westeion Arbennig

 • Yn cynnwys yr holl fuddion Aur*.
 • Arddangos logo mewn man amlwg yn y lleoliad yn ystod y Derbyniad a’r Seremoni.
 • Cyfle i annerch y gwesteion yn y Derbyniad ar gyfer gwesteion arbennig.
 • 8 sedd ar gyfer gwesteion arbennig yn y seremoni wobrwyo.

 

 Mae’r Truth Department yn cynhyrchu ffilmiau cofiadwy, sinematig i’w dosbarthu’n fyd-eang ar bob platfform. Gan weithio gydag egin-dalent o Gymru a chyfarwyddwyr rhyngwladol profiadol, mae ei ffilmiau’n rhoi ymdriniaeth y sgrin arian i straeon gwir, gan ysgogi emosiwn a chyfle i adlewyrchu – ac mewn rhai achosion, gweithredu.

Lolfa’r Truth Department

Yn ystod y pandemig, aeth y Truth Department ati i adnewyddu hen siop yn Llantrisant oedd wedi bod yn wag ers amser maith, i’w defnyddio fel swyddfa gynhyrchu. A’r adeilad bellach yn cael ei ddefnyddio unwaith eto, mae cynlluniau i addasu’r gofod i’w wneud yn ddiogel, addas a chyfforddus fel bod modd i grwpiau bach ym maes y celfyddydau a diwylliant ei ddefnyddio fin nos ac ar benwythnosau. Bydd Noddwyr Sylfaenydd yn cyfrannu tuag at y gost o gael desgiau a dodrefn y gellir eu storio, offer sgrinio, canllaw diogelwch ar gyfer y tŷ bach, ffenestr siop a drws gwrth-sain, y gallu i drefnu lle dros y we, ac ati.

Mae’r buddion yn cynnwys:

 • Cysylltiad gyda’i fusnes ffilm wedi’i leoli yn y Cymoedd, sy’n ymestyn yn fyd-eang.
 • Cysylltiad gyda’i ymgysylltiad cymunedol â’r celfyddydau ar lawr gwlad.
 • Cydnabyddiaeth ar holl lenyddiaeth a chyhoeddusrwydd y Lolfa Truth Department.
 • Gwahoddiad i ddangosiadau cyntaf ffilmiau.
 • Defnydd achlysurol o’r gofod ar gyfer busnes.

Mae Nawdd Sylfaenydd y Lolfa Truth Department ar gael am £1–20K gydag ystod o fuddion ar gyfer busnesau.

 

 Canolfan Mileniwm Cymru yw canolfan gelfyddydol genedlaethol Cymru. Ei chenhadaeth yw tanio’r dychymyg. Mae’n darparu cyfleoedd sy’n galluogi pobl ifanc i fod yn greadigol, cael hwyl, a dysgu sgiliau newydd trwy gydweithio gyda chymunedau ac artistiaid.

Dros Nos yw digwyddiad cysgu-dros-nos blynyddol y ganolfan, a gynhelir yn yr hydref ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 25 oed o ardaloedd ledled de Cymru. Maent yn cael mynediad at weithdai, sesiynau meic agored, ein profiadau digidol, tocynnau am ddim i weld cynhyrchiad mewnol, cwrdd â’r bobl roedd eu stori wedi ysbrydoli’r cynhyrchiad, a chyfle i gysgu yn yr adeilad eiconig. Mae’r digwyddiad wedi’i dargedu at bobl ifanc a chanddynt lai o gyfleoedd i gael mynediad at y celfyddydau, i roi cyfle iddynt wella eu hyder a’u sgiliau.

Mae’r buddion a’r lefelau nawdd yn cynnwys:

Am £5,000 gallwch dderbyn:

 • Cydnabyddiaeth ar-lein o’ch cefnogaeth ar ei gwefan a’i chyfryngau cymdeithasol.
 • Cyfleoedd hyrwyddo yn Dros Nos.
 • Tocynnau braint i wylio cynhyrchiad mewnol.
 • Mynediad i’r lolfa ar gyfer gwesteion arbennig ar noson y sioe, gyda gostyngiad ar ddiodydd.

Am £10,000, byddwch yn derbyn yr un buddion â’r uchod ynghyd â

 • Cyfleoedd gwirfoddoli ar gyfer eich staff.
 • Taith gefn llwyfan o Awditoriwm ThDG.
 • Arhosiad dros nos unigryw yn yr adeilad eiconig yn ystod Dros Nos.