Mynd i'r cynnwys

Newyddion CultureStep Rhagfyr 2023

Fis Rhagfyr eleni, cyfarfu Panel CultureStep i drafod y ceisiadau a dderbyniwyd ar gyfer pedwerydd cyfarfod y flwyddyn ariannol hon.

Cadarnhawyd wyth buddsoddiad a fydd yn helpu i gryfhau a chynnal partneriaethau arloesol rhwng busnes a’r celfyddydau. Y prosiectau yw:

 • Lighthouse Theatre ac Awdurdod Harbwr Caerdydd (AHC) Mae’r partneriaid yn cydweithio ar ail flwyddyn The Tides Are A-Changing, drama sy’n olrhain hanes cymdeithasol, morol a diwydiannol Tiger Bay, Butetown, Dociau a Bae Caerdydd. Yn ogystal â chynnydd yn nifer y perfformiadau, bydd Lighthouse Theatre yn datblygu’r ddrama yn 2024 i amlygu natur amrywiol y straeon. Mae CultureStep yn cryfhau’r bartneriaeth drwy gyfrannu at y prosiect cyffredinol.
 • Mack Events Presents a CJCH Solicitors, Barry Training Services, Forklift Specialists, Finnegans Inn, Gary Watson Motor Company, Ruckleys, RJR BAR Services, ISO Guy Systems, The Rock Shop, Loaded Dice, Truffle Specialist Finance, Bro Radio ac Sunkiss Tanning Salon. Mae CJCH Solicitors wedi cefnogi Gŵyl Gerdd GlastonBarry ers chwe blynedd. Bydd GlastonBarry Juniors yn cael ei chynnal ar ddiwrnod cyntaf gŵyl 2024 gyda’r nod o ymgysylltu pobl ifanc â cherddoriaeth. Bydd cystadleuaeth dalent ddwyieithog dan 18, Chwilio am Seren, yn annog ac yn hybu cantorion ifanc dawnus. Mae CultureStep yn ehangu cyrhaeddiad y bartneriaeth drwy ariannu 40 o docynnau teulu am ddim i’r rhai sy’n byw mewn ardaloedd o’r gymuned leol sydd o dan anfantais economaidd.
 • Celfydyddau Ieuenctid Cymru (CCIC) a WSP UK Mewn partneriaeth newydd, noddodd WSP UK CCIC i ddarparu llwyfan proffesiynol i gyn-fyfyrwyr ifanc o Gerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru (CGIC), gan gynnwys perfformiad yn ystod cynhadledd y Gymdeithas Dŵr Mwyngloddio Ryngwladol yn ICC Cymru. Mae’r partneriaid bellach yn datblygu cynllun ymarfer peilot gyda Gwasanaeth Cerddoriaeth Cenedlaethol Cymru, gan alluogi hyd at 100 o gerddorion ifanc i elwa ar brofiad cerddorfaol trwy weithdai cerddorfa linynnol ranbarthol dwys. I ategu hyn, mae CultureStep yn ariannu cynllun Mentora Cymheiriaid, gan roi cyfleoedd cyflogedig i uwch aelodau presennol CGIC a chyn-fyfyrwyr diweddar. Bydd hyn yn rhoi cyfleoedd i’r bobl ifanc ddatblygu eu profiad trwy ymarfer gyda chyfranogwyr a helpu i gyflwyno hyfforddiant ochr yn ochr â thiwtoriaid proffesiynol CGIC.
 • Urdd Gobaith Cymru a Llaeth y Llan a Choleg Brenhinol y Seiciatryddion Mewn pumed blwyddyn o bartneriaeth, mae Llaeth y Llan a Choleg Brenhinol y Seiciatryddion yn cefnogi’r Urdd i ymgysylltu â 90 o blant ysgol o ysgolion Saesneg, Cymraeg ac addysg arbennig. Bydd gweithdai yn cael eu cyflwyno i greu gweithiau celf fydd yn cael eu harddangos ar Faes yr Eisteddfod. Bydd y gweithdai’n cael eu hail-greu yn yr ŵyl i ymgysylltu â 200 o blant eraill. Mae CultureStep yn cryfhau’r bartneriaeth drwy gyfrannu at gostau’r gweithdai.
 • The Other Room (TOR) a Bad Wolf TV Mae Bad Wolf wedi partneru The Other Room ers pedair blynedd i gefnogi cronfa dalent y sefydliad celfyddydol. Yn 2024, mae’r busnes yn noddi cynhyrchu a llwyfannu Dumpy Biscuit, drama gan awdur cyntaf sy’n dilyn pedair merch ifanc wrth iddynt lywio eu hunaniaeth rywiol yn nhref Port Talbot sy’n gweithio mewn dur. Mae CultureStep yn ehangu’r bartneriaeth drwy ariannu allgymorth cymunedol, yn ogystal â hyfforddiant Touch Tour ar gyfer rheoli llwyfan a fydd yn galluogi mynediad i gynulleidfaoedd a chyfranogwyr dall, â nam ar eu golwg, neu â golwg rhannol.
 • Engage Cymru a CGI Trwy Broceriaeth C&B Cymru, comisiynodd CGI Engage Cymru i gyflwyno gweithdai yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro ac Abertawe ar gyfer 80 o bobl hŷn. Nod y prosiect yw cynyddu sgiliau digidol y cyfranogwyr tra’n darparu cyfleoedd i gymdeithasu a chysylltu ag eraill yn y gymuned. Mae CultureStep yn cyfrannu at y prosiect cyffredinol.
 • Anthem a Bizspace Trwy ddarpariaeth mewn nwyddau o’i swyddfeydd mwyaf a chymhorthdal o’r holl gostau cyffredinol, mae Bizspace yn cefnogi Anthem i dyfu canolbwynt diwylliannol cerddoriaeth ieuenctid, gan ymgysylltu â 30+ o bobl ifanc dawnus o amrywiaeth o gefndiroedd a dros 100 o weithwyr Bizspace. Mae CultureStep yn ehangu cyrhaeddiad y bartneriaeth drwy ariannu perfformiadau aelodau’r hwb, yn ogystal â gweminar dan arweiniad ieuenctid i alluogi 100+ o bobl ifanc ychwanegol i archwilio cynwysoldeb yn y diwydiant cerddoriaeth.
 • Rubicon Dance a Rubicon Facilities Management Wales Yn ei flwyddyn gyntaf o bartneriaeth, cefnogodd Rubicon Facilities Management Wales, Rubicon Dance i gyflwyno sesiynau yn Ysbyty Dewi Sant a Chartref Gofal Woodcroft. Mae CultureStep yn ehangu cyrhaeddiad y bartneriaeth drwy gyfrannu at berfformiadau sy’n canolbwyntio ar fater cymdeithasol yr argyfwng tai, yn Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon. Byddant yn cyrraedd cynulleidfa o hyd at 600 o bobl, gan gynnwys plant o Ysgolion Cynradd yn Adamsdown, Caerdydd.

Hyd yma yn y flwyddyn ariannol hon, mae CultureStep wedi buddsoddi mewn 29 o bartneriaethau. Y derbynwyr a gadarnhawyd yn y Paneli blaenorol oedd:

 • Arts Connection a Wind 2
 • Canolfan Gerdd William Mathias a Les Harpes Camac
 • Canolfan Gerdd William Mathias a Pendine Park Care Organisation
 • Engage Cymru a Tai Wales & West
 • Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru a Ty Architecture Cyf
 • Gŵyl Gerdd y Bont-Faen a Richard H Powell & Partners a Tidy Translations
 • Hijinx a Morgan Quarter a FOR Cardiff
 • Making Sense a RWE Renewals UK Swindon Limited
 • Menter Caerdydd Tafwyl a Choleg Caerdydd a’r Fro
 • Mewn Cymeriad a Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Merched y Wawr
 • OPRA Cymru a Magnox a Bwydydd Castell Howell
 • Role Plays for Training a Chartrefi Conwy
 • Shelter Cymru a HSBC ac IKEA
 • studioMADE Creative a RWE Renewals UK Swindon Limited
 • Syrcas NoFit State a CELSA Steel UK
 • Syrcas NoFit State a Chymdeithas Tai Cymunedol Caerdydd
 • Tanio a Linc Cymru Housing Association
 • The Denbigh Workshop a RWE Renewals UK Swindon Limited
 • The Successors of the Mandingue a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
 • Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon a Thrafnidiaeth Casnewydd
 • Vision Arts a Valero

Gall partneriaid celfyddydol wneud cais am hyd at £1 gan CultureStep am bob £2 a fuddsoddir gan y partner busnes. Darganfyddwch mwy CultureStep – Celfyddydau & Busnes Cymru (aandb.cymru)

Y dyddiad cau nesaf yw 1 Mawrth 2024. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais, cysylltwch â contactus@aandbcymru.org.uk