Mynd i'r cynnwys

Wythnos Elusennau 2023

Dathlwch Wythnos Elusennau Cymru trwy Ddod yn Ymddiriedolwr!

I nodi Wythnos Elusennau Cymru, rydym yn dathlu’r rôl hollbwysig y mae Aelodau Bwrdd yn ei chwarae wrth sicrhau iechyd a llwyddiant elusennau.

Mae C&B Cymru wedi bod yn helpu sefydliadau celfyddydol i sefydlu llywodraethu cryf ac effeithiol ers dros dri degawd, trwy ein cyrsiau hyfforddi â ffocws a’n rhaglenni unigryw sy’n gosod arbenigwyr busnes ar Fyrddau celfyddydau.

Manteision Aelodaeth Bwrdd

Mae ymuno â Bwrdd yn galluogi rheolwyr busnes i ymestyn eu gorwelion, hogi eu sgiliau a gwneud cyfraniad effeithiol i’r gymuned.

Mae Kate Fisher wedi bod yn Rheolwr Gweithrediadau yn Hospital Innovations ers dros 10 mlynedd. Roedd hi eisiau ennill profiad newydd heb adael y rôl a’r cwmni yr oedd wrth ei bodd yn gweithio iddynt. Trwy Weithwyr Proffesiynol Ifanc ar Fyrddau, gosodwyd Kate gyda Theatr na nÓg o Gastell-nedd. Rhoddodd hyn gyfle delfrydol iddi weld sut mae sefydliad tra gwahanol yn gweithredu ac o ystyried ei phrofiad o uwch arweinyddiaeth, a fydd yn cynorthwyo ei huchelgeisiau gyrfa hirdymor.

Wrth fyfyrio ar ei phrofiad, dywedodd Kate: Yn broffesiynol rwyf wedi ennill llawer drwy’r bartneriaeth hon; rwyf wedi gallu defnyddio sgiliau trosglwyddadwy mewn sector gwahanol iawn i’r un rwy’n gweithio ynddo, mae hyn wedi rhoi llawer iawn o hyder i mi.

I Theatr na nÓg, mae’r manteision wedi bod yn enfawr hefyd. Meddai’r Cyfarwyddwr Artistig Geinor Styles: Ymdrwyodd Kate ei hun yn gyflym i redeg y bwrdd a’r sefydliad. Mae ei synnwyr digrifwch da a’i natur hawddgar yn bendant wedi dod â chwa o awyr iach. Mae ei hagwedd bragmatig at y busnes wedi dod â ffyrdd newydd o weithio ac wedi datblygu prosesau fel recriwtio a pholisi cyflog. Mae ei phroffesiynoldeb a’i hymroddiad i’r dasg wedi cael effaith gadarnhaol iawn ar sut mae’r cwmni’n cyflwyno ac yn rheoli ei hun.

Mae Siobhan Saunders yn Uwch Reolwr gyda Barclays Partner Finance. Roedd hi eisiau datblygu ei gwybodaeth am y sector elusennol a chael profiad pellach mewn arweinyddiaeth. Cafodd ei hosod gyda Motion Control Dance o’r Barri ac mae wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i’r elusen.

Dywedodd y Cyfarwyddwr Sefydlu, Emma Mallam: Heb Siobhan byddai ein helusen wedi cael trafferth dros y 18 mis diwethaf. Mae ei gwybodaeth ariannol wedi bod yn amhrisiadwy – mae’n gallu gweld patrymau’n dod i’r amlwg a gwneud awgrymiadau sy’n cynorthwyo’n uniongyrchol i gynaliadwyedd Motion Control Dance!

Mae Siobhan hefyd yn elwa’n fawr o’i lleoliad. Meddai: Mae gweithio gyda Motion Control Dance wedi bod yn graff iawn, gan fy helpu i ddeall heriau’r Sector Celfyddydau ac Elusennol, yn enwedig o ran cyllid, hirhoedledd a chynaliadwyedd. Mae cyfarfod a gweithio gydag ymddiriedolwyr eraill o amrywiaeth o gefndiroedd wedi fy ngalluogi i adeiladu fy rhwydwaith a gyda’n gilydd ychwanegu gwerth sylweddol at y cyfleoedd parhad a thwf sydd ar gael i Motion Control Dance o amrywiaeth o setiau sgiliau busnes. Yn bersonol, mae’n bleserus iawn ac yn bleser gwybod fy mod yn cael effaith gadarnhaol a gwerthfawr wrth gefnogi’r elusen.

Diddordeb?

Os oes gennych sgiliau ac arbenigedd busnes a diddordeb mewn ymuno â Bwrdd celfyddydol, cysylltwch heddiw!

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am fanteision ymuno â Bwrdd trwy ein hastudiaethau achos, ar gyfer yr Ymddiriedolwyr a’u sefydliadau.