Mynd i'r cynnwys

Cadarnhawyd Dathliad Blaenllaw 

Mae dyddiad a lleoliad Gwobrau Celfyddydau & Busnes (C&B) Cymru 2024 wedi’u cadarnhau. Mae’n bleser gan yr elusen Gymreig gyhoeddi y bydd ei digwyddiad blaenllaw yn cael ei gynnal am y tro cyntaf yng Nghanolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru ar ddydd Iau 4 Gorffennaf. Mae’r Gwobrau’n bodoli i annog, cydnabod a dathlu partneriaethau rhagorol rhwng y sector preifat a’r celfyddydau ledled Cymru.

Mae’r seremoni a’r swper proffil uchel yn bosibl diolch i amrywiaeth o bartneriaid allweddol C&B Cymru. Fel Prif Noddwr y Gwobrau am y 13eg flwyddyn yn olynol, mae cwmni ynni byd-eang Valero yn arwain rhestr drawiadol o gefnogwyr.

Partneriaid categori 2024 yw Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro, Grant Stephens Family Law, Hodge Foundation, Sony UK Technology Centre, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant , Wales & West Utilities, The Waterloo Foundation a Wind 2.

Mae C&B Cymru hefyd yn gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid digwyddiad i sicrhau llwyddiant y noson. Rheiny yw Noddwr Adloniant, Prifysgol De Cymru, Partner Cyfryngau, Orchard, Partner Lleoliad, Canolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru, Partner Dylunio Ubiquity, a Phartneriaid Diodydd Distyllfa Penderyn a Tŷ Nant.

Derbyniodd Gwobrau eleni y nifer uchaf erioed o enwebiadau a bydd y beirniaid yn cyfarfod ym mis Ebrill i benderfynu ar enillwyr y 10 categori. Daw’r panel annibynnol o ystod o sectorau ac mae ganddynt arbenigedd mewn ffurfiau celf ymarferol, nawdd ac amcanion y sector preifat. Yr unigolion fydd yn beirniadu’r categorïau partneriaethau busnes yw Donna Ali, Cyfarwyddwr BE.Xcellence; Partner Rheoli Eversheds Sutherland, Tom Bray; Cynhyrchydd Celfyddydau Llawrydd Jason Camilleri; Karen Hodge, Ymddiriedolwr o Hodge Foundation; Stephen Thornton, Rheolwr Materion Cyhoeddus Valero.

Bydd Ymgynghorydd y Flwyddyn yn cael ei feirniadu gan dri chefnogwr allweddol o Raglenni Datblygiad Proffesiynol C&B Cymru. Nhw yw Jonathan Chitty Cyfarwyddwr Cyllid yn Port of Milford Haven, Rheolwr Gyfarwyddwr Grant Stephens Family Law, Grant Stephens ac Clare Williams, Ymgynghorydd Celfyddydau Llawrydd ac Artist Gweledol.

Bydd yr unigolion a chwmnïau llwyddiannus unwaith eto yn derbyn tlysau a gomisiynwyd yn arbennig ar gyfer y seremoni. Cânt eu dylunio a’u gwneud gan yr artist Rhiannon Gwyn o Fethesda, y mae ei gwaith yn crynhoi harddwch garw tirwedd ei chartref trwy ddefnyddio nodweddion ffisegol llechi Cymreig a deunyddiau lleol eraill. Bydd y tlysau ceramig y mae hi wedi’u dylunio ar gyfer C&B Cymru yn cael eu paentio â gwydredd wedi’i wneud o flodyn eithin wedi’i gasglu a’i losgi ar fynyddoedd y Carneddau am resymau cadwraeth ac felly bydd pob tlws yn llythrennol yn cynnwys darn unigryw o dirwedd Cymru.

Meddai Prif Weithredwr C&B Cymru, Rachel Jones: Yng nghanol yr hinsawdd ariannol heriol sydd ohoni, mae C&B Cymru wedi’i syfrdanu gan y nifer o bartneriaethau creadigol o ansawdd uchel a enwebwyd ar gyfer Gwobrau eleni. Credwn yn gryf ei bod yn bwysicach nag erioed i ddathlu a gwobrwyo gwaith anhygoel y celfyddydau a gweledigaeth y busnesau sy’n eu cefnogi. Mae partneriaethau gyda’r sector preifat yn chwarae rhan hanfodol wrth helpu’r celfyddydau i wneud cyfraniad diriaethol at iechyd a lles ein cenedl. Y Gwobrau yw uchafbwynt blwyddyn C&B Cymru ac edrychwn ymlaen at wobrwyo’r gorau oll mewn cydweithrediad traws-sector yn ein lleoliad partner newydd, Canolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru.

Bydd y cyfnod blaenoriaeth i archebu seddi a hysbysebu yng Ngwobrau C&B Cymru 2024 yn agor ar ddydd Llun 22 Ebrill.