Mynd i'r cynnwys
Naw o bobl ifanc o TAN Dance yn perfformio yn nigwyddiad Celfyddydau yn y Stiwdios C&B Cymru ym Mae Abertawe

Diogelu at y Dyfodol 2024/25

Cefnogi Cenhedlaeth Newydd o Weithwyr Celfyddydol Proffesiynol

Ariennir gan Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru

Mae C&B Cymru yn falch iawn o gyhoeddi parhad Future Proof, sydd â’r nod o roi cyfle effeithiol i genhedlaeth newydd gynhwysol o reolwyr celfyddydol ddechrau gyrfa yn y sector creadigol.

Mae Diogelu at y Dyfodol yn cyfuno dwy raglen arloesol a phellgyrhaeddol – Interniaethau Creadigol a Phrentisiaethau Creadigol.

Bydd y Rhaglen Interniaethau Creadigol hynod lwyddiannus, sy’n gosod graddedigion diweddar mewn sefydliadau celfyddydol fel codwyr arian dan hyfforddiant, yn rhedeg am 12fed flwyddyn yn olynol o fis Hydref 2024. Hyd yn hyn, mae 34 o raddedigion sydd wedi cwblhau lleoliadau bellach yn godwyr arian proffesiynol a rhyngddynt, maent wedi codi dros £5.78 miliwn ar gyfer y celfyddydau yng Nghymru.

Ail gangen Diogelu at y Dyfodol y Rhaglen Prentisiaethau Creadigol, a lansiwyd gyntaf yn Hydref 2022. Nod y rhaglen yw rhoi cyfleoedd o ansawdd uchel i bobl ifanc, 18+ oed, i gael mynediad at yrfa yn y celfyddydau. Wedi’i cynllunio ar gyfer y rhai sy’n wynebu rhwystrau sylweddol, bydd Prentisiaethau Creadigol yn ymgysylltu â phobl ifanc o gefndiroedd Du, Asiaidd ac Ethnig amrywiol, y rhai sy’n Anabl, B/byddar a / neu niwroamrywiol a’r rhai sy’n profi anawsterau economaidd-gymdeithasol. Mewn lleoliad 10 mis gyda sefydliad celfyddydol, bydd pob prentis yn cael cyflwyniad strwythuredig i weithio yn y sector. Bydd y math o leoliad a gynigir yn cael ei deilwra i waith y sefydliad celfyddydol lletyol.

Ymgeisiwch i fod yn Sefydliad Celfyddydol Lletyol

Mae Aelodau Celfyddydol C&B Cymru yn gymwys i wneud cais am un neu’r ddwy o’r rhaglenni canlynol:

Rhaglen Interniaethau Creadigol

Os yw’ch sefydliad yn cyflogi o leiaf un codwr arian profiadol llawn amser, rydych chi’n gymwys i wneud cais. Bydd pob intern yn:

 • ymgymryd â lleoliad llawn-amser cyflogedig am 10 mis fel codwr arian dan hyfforddiant gyda sefydliad celfyddydol.
 • derbyn cyflog pro-rata o £23,920. Bydd C&B Cymru yn ariannu hyd at 75% o’r swm hwn. Disgwylir i’r sefydliadau sy’n lletya i gyfrannu y swm sy’n weddill yn ogystal â thalu Yswiriant Gwladol ac unrhyw gyfraniad pensiwn angenrheidiol.
 • derbyn mentora gan godwr arian uwch ac arweinydd busnes.
 • cael mynediad yn rhad ac am ddim i fynychu cyrsiau hyfforddi C&B Cymru
 • cael gwahoddiad i fynychu digwyddiadau rhwydweithio C&B Cymru, yn rhad ac am ddim.
 • derbyn profiad rheoli digwyddiadau uniongyrchol trwy helpu i gyflwyno digwyddiadau C&B Cymru.

I wneud cais i fod yn Sefydliad Lletyol Interniaeth Creadigol, cliciwch yma.

Rhaglen Prentisiaethau Creadigol

Os oes gan eich sefydliad yr adnoddau i gefnogi datblygiad proffesiynol prentis, rydych yn gymwys i wneud cais. Bydd pob Prentis yn:

 • ymgymryd â lleoliad 10 mis, llawn neu rhan amser â thâl fel hyfforddai gyda sefydliad celfyddydol.
 • derbyn cyflog pro-rata o £17,000. Bydd C&B Cymru yn ariannu hyd at 75% o’r swm hwn. Disgwylir i’r sefydliadau sy’n lletya i gyfrannu y swm sy’n weddill yn ogystal â thalu Yswiriant Gwladol ac unrhyw gyfraniad pensiwn angenrheidiol.
 • derbyn mentora gan arweinydd busnes.
 • cael mynediad am ddim i gyrsiau hyfforddi C&B Cymru.
 • cael gwahoddad i fynychu digwyddiadau rhwydweithio C&B Cymru, yn rhad ac am ddim.

I wneud cais i fod yn Sefydliad Lletyol Prentisiaeth Creadigol, cliciwch yma.

Ymgeisiwch i fod yn Intern Creadigol

Gwahoddir ceisiadau gan raddedigion diweddar o’n prifysgolion partner sy’n dymuno cymryd rhan yng nghynllun 2024-25. Bydd yr Intern yn:

 • ymgymryd â lleoliad llawn-amser cyflogedig am 10 mis fel codwr arian dan hyfforddiant gyda sefydliad celfyddydol.
 • derbyn Cyflog Byw pro-rata o £23,920.
 • derbyn mentora gan godwr arian uwch ac arweinydd busnes.
 • cael mynediad yn rhad ac am ddim i fynychu cyrsiau hyfforddi C&B Cymru.
 • cael mynediad am ddim i gyrsiau hyfforddi C&B Cymru.
 • cael gwahoddad i fynychu digwyddiadau rhwydweithio C&B Cymru, yn rhad ac am ddim.
 • derbyn profiad rheoli digwyddiadau uniongyrchol trwy helpu i gyflwyno digwyddiadau C&B Cymru.

Cliciwch yma i lawrlwytho Pecyn Cais Interniaethau Creadigol.

Ymgeisiwch i fod yn Brentis Creadigol

Gwahoddir ceisiadau gan unigolyn sy’n wynebu rhwystrau o ganfyniad I hil, anabledd neu amgylchiadau economaidd-gymdeithasol ac sy’n dymuno cymryd rhan yng nghynllun 2024-25. Bydd pob Prentis yn:

 • ymgymryd â lleoliad 10 mis, llawn neu rhan amser â thâl fel hyfforddai gyda sefydliad celfyddydol.
 • derbyn cyflog pro-rata o £17,000.
 • derbyn mentora gan arweinydd busnes.
 • cael mynediad am ddim i gyrsiau hyfforddi C&B Cymru.
 • cael gwahoddad i fynychu digwyddiadau rhwydweithio C&B Cymru, yn rhad ac am ddim.

Cliciwch yma i lawrlwytho Pecyn Cais Prentisiaethau Creadigol.

Amserlen 2024

Dyddiad Gweithgaredd
28 Mehefin Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau Sefydliad Celfyddydau Lletyol
5 Gorffennaf Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau Intern a Phrentis
w/c 22 Gorffennaf Cyfweliadau – Interniaid a Phrentisiaid ar y rhestr fer
Awst Cyfarfodydd cyfatebu – ymgeiswyr ar y rhestr fer a sefydliadau celfyddydol potensial
Medi / Hydref Hyfforddiant a chynefino – Interniaid a Phrentisiaid newydd. Lleoliadau’n cychwyn

*Colegau a phrifysgolion partner: Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Coleg Caerdydd a’r Fro, Coleg Dewi Sant, Coleg Gwent, Coleg Menai, Coleg Penybont, Coleg Sir Gâr, Grŵp Colegau NPTC, Prifysgol Bangor, Prifysgol De Cymru, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

 

Mae Diogelu at y Dyfodol yn bosibl diolch i gefnogaeth hanfodol:

 

Llun: Dawns TAN yn Celf yn y Stiwdios

Pleser o’r mwyaf i ni yw dechrau ar y cynllun Diogelu at y Dyfodol 2023/24. Mae effaith y Rhaglen Interniaethau Creadigol i’w gweld yn glir ar y celfyddydau yng Nghymru, a chawn ein hysbrydoli wrth weld y rhai fu’n rhan o’r cynllun dros y 10 mlynedd ddiwethaf yn ffynnu yn eu gyrfaoedd fel codwyr arian. Drwy gyfrwng y Rhaglen Prentisiaethau Creadigol, a sefydlwyd yn ddiweddar, gobeithiwn gynnig dyfodol amgen a chyffrous i unigolion o bob cefndir. Braint o’r mwyaf yw gweld pobl ifanc mor dalentog yn cymryd eu camau cyntaf yn eu gyrfaoedd creadigol, wrth i ninnau chwarae ein rhan i greu sector y celfyddydau sy’n gryf ac yn iach. Rachel Jones, Prif Weithredwr C&B Cymru

Cysylltwch â ni i gymryd rhan!