Mynd i'r cynnwys
Perfformiwr Syrcas NoFit State yn ymgysylltu â thorf o bobl yng Ngŵyl Stryd Clifton

CultureStep

Buddsoddi mewn Cydweithrediadau Creadigol

Wedi’i ariannu gan Hodge Foundation a Moondance Foundation, mae CultureStep wedi’i gynllunio i annog nawdd newydd a datblygu ymgysylltiad busnes sefydledig â’r celfyddydau.

Trwy CultureStep, mae C&B Cymru yn buddsoddi arian parod mewn partneriaethau arloesol o bob math rhwng y ddau sector, gan wella prosiectau a chynyddu eu heffeithiolrwydd hirdymor.

Llun: Syrcas NoFit State – Mark Robson Ffotograffydd

Gall partneru â’r celfyddydau alluogi busnesau i gyflawni amcanion craidd mewn ffyrdd creadigol a phellgyrhaeddol a nod CultureStep yw sicrhau’r effaith fwyaf posibl i bawb sy’n gysylltiedig.

Fe’i cynlluniwyd i helpu cwmnïau i gyfathrebu’n uniongyrchol â’u marchnadoedd targed, ymgysylltu’n effeithiol â’r cymunedau y maent yn gweithredu ynddynt a chael mynediad at gyfleoedd datblygu staff diriaethol â ffocws.

Mae’r cynllun yn rhoi cymhelliad uniongyrchol i fusnesau bartneru â’r celfyddydau. Yn benodol, i:

 • dangos Elw ar Fuddsoddiad, cynyddu proffil a galluogi lefel uwch o weithgarwch.
 • lleihau’r “risg” o gychwyn ar bartneriaethau newydd gyda sicrwydd cymeradwyaeth C&B Cymru.
 • sicrhau bod partneriaethau’n cael eu monitro a’u gwerthuso i fesur llwyddiant yn erbyn amcanion a osodwyd.

Rhaid defnyddio buddsoddiad CultureStep i gryfhau a datblygu’r berthynas rhwng y busnes a phartneriaid celfyddydol, drwy weithgarwch celfyddydol.

Rhaid i bob prosiect hefyd fod o fudd i unigolion sydd yn byw yng Nghymru a rhaid i brosiectau fynd i’r afael ag o leiaf un o’r blaenoriaethau canlynol:

 • Celf a’r Amgylchedd: annog partneriaethau sy’n mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd, gan ddangos ymrwymiad i arfer gorau amgylcheddol tra’n cael effaith gadarnhaol ar bobl a chymunedau.
 • Celf ac Amrywiaeth: gweithio gyda’r celfyddydau i hyrwyddo a dathlu amrywiaeth a chynhwysiant, ymgysylltu â’r rhai sy’n wynebu rhwystrau ar sail ethnigrwydd, rhyw, galluoedd corfforol, hil, credoau crefyddol neu wleidyddol a chyfeiriadedd rhywiol.
 • Celf a Gweithwyr: annog partneriaethau sy’n cyfuno’r celfyddydau i ddatblygiad gweithwyr ac ar yr un pryd yn ysgogi amgylchedd gweithio mwy creadigol.
 • Celf ac Iechyd a Lles: gweithio gyda’r celfyddydau i gynorthwyo lles meddyliol, emosiynol a / neu gorfforol.
 • Celf a’r Iaith Gymraeg: annog partneriaethau sy’n dathlu ac yn hyrwyddo’r iaith, gan wneud y mwyaf o gyfleoedd i bobl a chymunedau brofi’r celfyddydau drwy’r Gymraeg.
 • Celf a Phlant: ymgysylltu â phobl ifanc dan anfantais gymdeithasol a phobl ifanc heb gynrychiolaeth ddigonol â’r celfyddydau, gan wneud gwahaniaeth diriaethol i’w bywydau.
 • Celf a Phobl Hŷn: ymgysylltu â phobl hŷn sy’n agored i niwed, difreintiedig ac ynysig â’r celfyddydau, gan wneud gwahaniaeth cadarnhaol i’w bywydau.
 • Celf a Threchu Tlodi: partneru’r celfyddydau i wella bywydau pobl heb adnoddau digonol i ddarparu safon byw derbyniol sy’n eu galluogi i gymryd rhan lawn mewn cymdeithas.

Gall partneriaid celfyddydol wneud cais am hyd at £1 gan CultureStep am bob £2 a fuddsoddir gan y partner busnes. 

Os oes gennych chi brosiect posibl yr hoffech ei drafod, cysylltwch â C&B Cymru drwy lenwi’r ffurflen gyswllt a bydd rhywun mewn cysylltiad.

Gwneir penderfyniadau CultureStep gan banel a gadeirir gan Brif Weithredwr C&B Cymru. Mae gan aelodau ystod amrywiol o sgiliau ac arbenigedd a dealltwriaeth drylwyr o faterion perthnasol. Mae ganddynt hefyd wybodaeth fanwl am C&B Cymru ac ymrwymiad i’w waith a’i strategaeth.

Mae’r panel yn cynnwys 8 aelod â phleidlais. Mae’r grŵp yn cyfarfod bob chwarter ac yn gweithredu ar yr egwyddor o gydgyfrifoldeb. Mae gan bob aelod lais cyfartal. Y panel yw:

 • Rachel Jones, Prif Weithredwr, A&B Cymru (Cadeirydd)
 • Kathy Brown, cyn-Is-lywydd Cynorthwyol, Buddsoddiad Cymunedol, Barclays plc
 • Robert Lloyd Griffiths, Cynghorydd Busnes
 • Denise Lord, Codwr Arian Llawrydd
 • Samantha Maskrey, Cadeirydd, Darkley Trust
 • Nigel Petrie, Cyfarwyddwr, Petrie and Company
 • Lynne Sheehy, cyn-Rheolwr CCC , Legal & General
 • Richard Tynen, Cyfarwyddwr, The Funding Centre

Dyddiad cau: 24 Tachwedd 2023
Dyddiad y cyfarfod: 8 Rhagfyr 2023

Dyddiad cau: 1 Mawrth 2024
Dyddiad y cyfarfod: 15 Mawrth 2024

Newyddion CultureStep Mis Hydref 2023

Fis Hydref eleni, cyfarfu Panel CultureStep i drafod y ceisiadau a dderbyniwyd ar gyfer trydydd cyfarfod y flwyddyn ariannol hon.

Cadarnhawyd tri buddsoddiad a fydd yn helpu i gryfhau a chynnal partneriaethau arloesol rhwng busnes a’r celfyddydau. Y prosiectau yw:

 • Canolfan Gerdd William Mathias (CGWM) a Pendine Park Care Organisation. Yn gefnogwr sefydledig i CGWM, yn fwyaf diweddar noddodd y busnes Ŵyl Delynau Ryngwladol Cymru 2023 a chomisiynu sesiynau therapi cerdd i breswylwyr yn ei gartref gofal yn Wrecsam. Mae CultureStep yn ymestyn y bartneriaeth drwy gynyddu nifer y sesiynau wythnosol i 45.
 • NoFit State Circus (NFS) a Celsa Steel UK. Rhoddodd Celsa ddur i wella gallu teithio NFS. Comisiynodd y busnes berfformiad hefyd fel rhan o’i ddathliadau pen-blwydd yn 20. Mae CultureStep yn cryfhau’r bartneriaeth newydd drwy ariannu criw llawrydd i brosesu’r dur.
 • Tanio a Linc Cymru Housing Association. Trwy Broceriaeth C&B Cymru, mae Linc Cymru wedi comisiynu Tanio i ymgysylltu â’r gymuned leol yn ei brosiect What Once Stood. Mae’r busnes yn dymuno archwilio a chadw treftadaeth ac arwyddocâd hanesyddol dau o’i ddatblygiadau yng Nghastell-nedd Port Talbot. Mae CultureStep yn cefnogi’r bartneriaeth newydd hon drwy gyfrannu at gostau artistiaid a ffotograffiaeth ar gyfer gweithdai cymunedol ar y ddau safle.

Hyd yma yn y flwyddyn ariannol hon, mae CultureStep wedi buddsoddi mewn 21 o bartneriaethau. Y derbynwyr a gadarnhawyd yn y Paneli blaenorol oedd:

 • Arts Connection a Wind 2
 • Canolfan Gerdd William Mathias a Les Harpes Camac
 • Engage Cymru a Tai Wales & West
 • Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru a Ty Architecture Cyf
 • Gŵyl Gerdd y Bont-Faen a Richard H Powell & Partners a Tidy Translations
 • Hijinx a Morgan Quarter a FOR Cardiff
 • Making Sense ac RWE Renewals UK Swindon Limited
 • Menter Caerdydd Tafwyl a Choleg Caerdydd a’r Fro
 • Mewn Cymeriad a Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Merched y Wawr
 • NoFit State Circus a Chymdeithas Tai Cymunedol Caerdydd
 • OPRA Cymru a Magnox a Bwydydd Castell Howell
 • Role Plays for Training a Chartrefi Conwy
 • Shelter Cymru ac HSBC ac IKEA
 • studioMADE Creative ac RWE Renewals UK Swindon Limited
 • The Denbigh Workshop ac RWE Renewals UK Swindon Limited
 • The Successors of the Mandingue a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
 • Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon a Thrafnidiaeth Casnewydd
 • Vision Arts a Valero

Gall partneriaid celfyddydol wneud cais am hyd at £1 gan CultureStep am bob £2 a fuddsoddir gan y partner busnes.

Y dyddiad cau nesaf yw 24 Tachwedd 2023. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais, cysylltwch â contactus@aandbcymru.org.uk

Cysylltwch â ni

Llenwch y ffurflen isod i gysylltu â ni


  Dysgwch fwy am CultureStep drwy ddarllen ein Hastudiaethau Achos

  Darllenwch ein hastudiaethau achos