Mynd i'r cynnwys

Newyddion CultureStep Mai 2024

Fis Mai eleni, cyfarfu’r Panel CultureStep i drafod y ceisiadau a dderbyniwyd ar gyfer cyfarfod cyntaf 2024/25.

Cadarnhawyd wyth buddsoddiad, a bydd pob un ohonynt yn helpu i gryfhau a chynnal partneriaethau arloesol rhwng busnes a’r celfyddydau. Maent yn:

  • Llenyddiaeth Cymru a Bute Energy. Ym mlwyddyn gyntaf y bartneriaeth, mae Bute Energy yn noddi Gwobr Plant a Phobl Ifanc yn Llyfr y Flwyddyn 2024. Mae’r busnes hefyd wedi comisiynu Llenyddiaeth Cymru i gyflwyno Imagine a Future / Dychmyga Dyfodol, prosiect ysgrifennu creadigol i ennyn diddordeb disgyblion mewn dwy ysgol ym Mhowys. Bydd y plant yn datblygu maniffesto barddoniaeth, gan fynegi eu gobeithion am Gymru wyrddach, tecach a ffyniannus. Mae CultureStep yn ymestyn y bartneriaeth drwy ariannu ffioedd bardd Cymraeg, a thrwy hynny alluogi prosiect dwyieithog a chynyddu nifer y gweithdai a’r cyfranogwyr.
  • Opera Cenedlaethol Cymru a National Landscapes Association a Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru. Mae’r National Landscapes Association, Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru ac amrywiaeth o bartneriaid eraill yn cefnogi Wild Sounds of Wales Opera Cenedlaethol Cymru. Dyma daith gosod rhith-realiti ymgolli yng Nghymru, gan ymweld â mannau cymunedol, lleoliadau gofal iechyd a gwyliau. Mae CultureStep yn cryfhau’r prosiect drwy ariannu recordiadau ar y safle a fydd yn ffurfio sylfaen artistig y prosiect. Mae hefyd yn cyfrannu at gostau llety’r artistiaid.
  • Hijinx a Grant Stephens Family Law. Trwy broceriaeth C&B Cymru, mae’r cwmni cyfreithiol yn cychwyn ar ei nawdd celfyddydol cyntaf. Mae’n cefnogi Hijinx i gyflwyno Gŵyl Undod 2024 yng Nghaerdydd. Mae CultureStep yn cryfhau’r bartneriaeth drwy ariannu Iaith Arwyddion Prydain a Disgrifiadau Sain ar gyfer pob perfformiad.
  • NoFit State Circus (NFS) a Cymdeithas Tai Cymunedol Caerdydd. Mae’r bartneriaeth hon, a ffurfiwyd yn wreiddiol yn 2022, yn parhau i ymgysylltu â’r gymuned leol, gan gynnwys tenantiaid y gymdeithas dai, mewn syrcas a gweithgareddau celfyddydol eraill. Mae CultureStep yn cynyddu cyrhaeddiad y bartneriaeth drwy ariannu gweithdai ychwanegol.
  • Menter Caerdydd a Prifysgol Bangor. Mae’r brifysgol yn parhau â’i chefnogaeth sefydledig i ŵyl Gymraeg flynyddol Tafwyl, drwy noddi Yn Cyflwyno, prosiect ymgysylltu sy’n mentora ac yn cefnogi cerddorion ifanc i ffurfio bandiau. Bydd hyn yn dod i ben gyda’r disgyblion yn perfformio yn yr ŵyl. Mae CultureStep yn ymestyn cyrhaeddiad y bartneriaeth drwy ariannu dau fentor ychwanegol, gan alluogi ymgysylltiad myfyrwyr o ddwy ysgol ychwanegol.
  • Cardiff International Film Festival a Phoenix Business Solutions. Mewn partneriaeth barhaus o wyth mlynedd, mae Phoenix yn cefnogi’r Cardiff International Film Festival blynyddol a digwyddiadau allgymorth. Mae CultureStep yn ariannu gweithdai gwneud ffilmiau ar gyfer 15 o bobl ifanc o ardaloedd amrywiol a difreintiedig. Bydd hyn yn arwain at greu ffilm sy’n canolbwyntio ar amrywiaeth, a fydd yn cael ei harddangos yn yr ŵyl.
  • Lighthouse Theatre ac Awdurdod Harbwr Caerdydd. Trwy froceriaeth C&B Cymru, mae Awdurdod Harbwr Caerdydd wedi comisiynu Lighthouse Theatre i ymgysylltu ag wyth o bobl ifanc i ddylunio a chyflwyno darn theatrig trochol sy’n olrhain hanes Ynys Echni. Bydd wyth perfformiad o A Walk Through Time yn cael eu cynnal ym Mae Caerdydd a Weston-Super-Mare. Mae CultureStep yn cryfhau’r bartneriaeth drwy ariannu tri chrëwr llawrydd i arwain y cast ifanc drwy ddatblygu’r darn.
  • Eleri Jones a Llaeth y Llan. Trwy froceriaeth C&B Cymru, mae Llaeth y Llan wedi comisiynu’r artist Eleri Jones i gyflwyno cyfres o weithdai mewn dwy ysgol ym Mhowys, yn ogystal ag ymweliadau myfyrwyr â’r ffatri. Bydd hyn yn dod i ben gyda gwaith celf wedi’i ysbrydoli gan gynnyrch, hanes, gwreiddiau Cymreig a thirwedd Llaeth y Llan a fydd yn cael ei arddangos yn barhaol yn ystafell fwrdd y busnes. Mae CultureStep yn ymestyn cyrhaeddiad y bartneriaeth drwy ariannu dau weithdy i annog cyfranogiad rhwng cenedlaethau gan aelodau’r gymuned, preswylwyr cartrefi nyrsio lleol a’r rhai sy’n ymwneud â’r Ffermwyr Ifanc rhanbarthol a Merched y Wawr.

Yn y cyfarfod cyntaf hwn, mae CultureStep wedi buddsoddi dros £18K yn yr wyth partneriaeth hyn, gan ddenu bron i £95K o fusnes yn uniongyrchol i’r celfyddydau.

Gall partneriaid celfyddydol wneud cais am hyd at £1 gan CultureStep am bob £2 a fuddsoddir gan y partner busnes. Darganfyddwch mwy CultureStep – Arts & Business Cymru (cab.cymru)

Y dyddiad cau nesaf yw 27 Mehefin 2024. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais, cysylltwch â contactus@aandbcymru.org.uk